عمومی

فرمان شاه سلطان در عزل کلانتر نایین به خاطر اعلام نارضایتی مردم

وی در ادامه از کلانتری جدید خواست که با زیردستان خود به خوبی رفتار کند و از ظلم اوباش به مردم جلوگیری کند. مضامین عدالت خواهی در این فرمان جالب توجه است. حالا نمی دانیم انجام می شود یا نه.

حکم همایون شرف اجرا شد زیرا دیدگاه حق است و می تواند آنلاین نورانیت را بر اساس حق همیشه بیان کند. رفاه کافه فقرا و رعایا و آزادی فقرا و بیچارگان پس ممکن است در آن زمان که استاد و رعیت و صاحب بنیچه الکای نایین گزارش داده اند که میرزا عبدالبکی کلانتری آن شهر بوده است. انواع و اقسام سوء استفاده ها، زورگویی ها و جنایت ها علیه آنها و از رفتار او راضی نیستندو قبل از آن طبق احکامی، کلانتری شهر مذکور به اجداد نجابت و رفعت العلی، تولیت نظام میرزا ابوالبقاع… و مشارالیه بسیار خوش اخلاق و دارای توانایی و شایستگی برای خدمت مذکور بوده و از کلانتری وی خشنود و قدردان هستند. ….بنا به درخواست ارباب و رعیت و صاحبان بنیچه از اول ایلان عیال کلانتری شهرک مذکور توسط عبدالباقی مذکور به اعلیحضرت وعالی تغییر یافت. با کافه اجازه و زیردستان و ضعیفان که همه از حسن رفتار او خشنود و سپاسگزارند یک جور رفتار می کند… نباید بگذارد ظلم به ضعیف و زیردستان توسط قوی انجام شود و خواهد کرد. ظلم و حدیث را رد کن، مسلط می شود و رشد می کند، ارباب ظلم از رعیت کوتاه بیاید و ظالمان و راهزنان را نهی کند.…. (احکام و چهره های صفوی و قاجاریه، کتابخانه ملک، 1398، ص 77-79)

6565

دکمه بازگشت به بالا