عمومی

یک استاد باید مهارت های آموزشی حرفه ای داشته باشد

از دیدگاه دانشجویان یک استاد باید مهارتهای آموزشی حرفهای به ویژه استفاده از تکنولوژی آموزشی و وسایل کمک آموزشی و اهداف آموزشی و کاربرد درست ارزیابی را آگاهی داشته باشد. حیطه دیگری که در صلاحیت، صلاحیت معلمی و صلاحیت حرفهای معلمان به عنوان یک حیطه مهم شناسایی شده است، حیطه مهارتهای حرفهای می باشد. درباره این روند (Fullan, 1997) می گوید: بخشنامه ها برخی امور را در مدرسه تغییر می دهند اما، موضوعات مهم را متاثر نمی کنند. از طرفی دیگر تأکید فراوان بر برنامههایی دارد که از طریق آن برنامهها، مأموریت، جایگاه اهداف و نقاط قوت و ضعف استادان معین میشود و آن مجموعه برای تضمین و بهبود کیفیت خود روشهای مفید را اتخاذ مینماید. دو عامل خصوصیات حرفهای و مهارتهای تدریس (فنی) به نحوه روی آوردن معلمان به شغل خود بستگی دارد. یافته های پژوهشی Saka (2009) با عنوان دیدگاه دانشجویان طرح معلمی در مورد تأثیر تمرین مدرسه ای به توسعه مهارت های حرفه ای آنان، نشان داده است که برای توسعه مهارتهای حرفهای آگاهی از روشهای تدریس در یک مدل آموزشی طراحی شده بسیار مهم و ضروری است و دانشجویان طرح معلمی باید بتوانند از ابزار و وسایل آموزشی استفاده کنند. کارت ورود به جلسه فنی حرفه ای : بعد از شرکت در کلاس ها و اتمام فراگیری مهارت ها ، باید برای شرکت در آزمون های فنی حرفه ای ؛ اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه ازمون فنی حرفه ای از سایت azmoon.portaltvto نمایید.

پیش از حضور در هر مدرسه، با مدیر مدرسه هماهنگی لازم انجام شد. هر دانشآموزی متفاوت با دانش آموز دیگری است و دنیای خاص خود را داشته و ابعاد و الزامات خود را دارد لذا ایجاد بستری دموکراسی همراه با تمرکز بر دانشآموز به عنوان ذینفع اصلی یادگیری از مهمترین ابعاد نگرشی یک معلم تراز جهانی است. این تقسیمبندی سبب یکپارچگی و انسجام مؤلفههای هر یک از این حیطهها خواهد شد. بعد از این که این مرحله با موفقیت انجام شد می تونین کد شناسه گواهینامه خودتون رو مشاهده کنین. با داشتن این مدرک می توانید کارت مربیگری دریافت کنید. ماندگاری این نوع رفتارها در یک دوره اشتغال به ماهیت تعمق یافته خصوصیات حرفهای بستگی دارند؛ اما از سوی دیگر مهارت ارتباطی و شرایط کلاسی یک معیار بروندادی تلقی میشود و به اساتید کمک میکند تا احساس دانشجویان درباره شرایط خلقشده توسط معلم که انگیزش بازیگری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد را درک کنند. اساتید برای ایجاد یک تدریس اثربخش از راه و روشهای خاصی استفاده کرده و با توجه به موضوعات درسی از آنها بهره میجویند.

به عبارت دیگر، در صنایعی که رقابتی هستند، مدیران تلاش می کنند تا بهتر فعالیت ها و امور را اداره کنند؛ در سازمان هایی که اعضای آنها دانش آموخته کالج ها هستند یا در نزدیک دانشگاه ها قرار دارند همچنین، سازمان هایی که همجوار سازمانی با اقدامات بهبود یافته قرار دارند؛ تمایل دارند تا راه های مدیریت اثربخش را انتخاب کنند و به کار ببرند. چنانچه می خواهید برای دریافت مدرک ICDL اقدام کنید و به دنبال کسب اطلاعات دقیق در مورد این مدرک رسمی هستید، بهتر است این مطلب را تا انتها بخوانید. در صورت کسب حداقل نمره مورد نیاز و قبولی در آزمون، موفق به اخذ این مدرک خواهید شد. بهمنظور بررسی دقت و صحت سؤالها و گویه های بهکاررفته در پرسشنامه روایی صوری و محتوایی، ضمن آنکه مورد تأیید متخصصان فن؛ 10 نفر از اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در این زمینه قرار گرفت. برای دریافت مدرک ICDL از سازمان فنی و حرفه ای باید در آزمون های این سازمان شرکت کنید و برای قبولی در این آزمون باید حتماٌ تسلط لازم و کافی را داشته باشید، زیرا آزمون ذکر شده یک آزمون کاملاً جدی و رسمی است و هرگونه تخلف و دستکاری آن تقریباً غیر ممکن است.

نتایج بدست آمده از آمار جمعیت شناختی نمونه پژوهش در خصوص جنسیت نشان داد که 5/77 درصد از معلمان نمونه زن و 5/22 درصد مرد بوده اند. برابر با 83/0 و مقدار آزمون کرویت بارتلت برابر با 57/7114 که در (001/0 ≥p) معنادار بود که نشانه کفایت نمونه و متغیرهای انتخابشده برای انجام تحلیل عامل اکتشافی است. و حذف سؤالهای با بار عاملی کمتر، از مقادیر ویژه بالاتر از یک، بهعنوان ملاک انتخاب استفاده شد. تدریس ازجمله موضوعاتی است که از گذشته تا به امروز جزو دغدغههای اساسی پژوهشگران و نظریهپردازان تعلیم و تربیت در سرتاسر جهان بوده است. با توجه به این دستهبندی ایجادشده، نسبت به طراحی دو پرسشنامه بسته پاسخ با طیف لیکرت هم جهت بررسی تدریس اثربخش از دیدگاه استادان (وضع مطلوب) و هم برای اطلاع از وضعیت تدریس استادان به روش خود- گزارشی (وضعیت موجود) اقدام شد. اطلاعات بیشتر را می توانید در سایت فن اپ بخوانید. تدریس اثربخش و مؤثر یکی از شاخصهای آموزشوپرورش پویا میباشد. همانگونه که مشاهده میشود، میانگین و انحراف معیار تدریس اثربخش به ترتیب برابر 19/76 و 47/14 میباشد و همچنین میانگین و انحراف معیار تدریس خود-گزارشی به ترتیب 81/109 و 17/19 میباشد. به عبارت دیگر، معنایی که پدیده برای فرد دارد، از تعامل اجتماعی بدست می آید و طی فرایند تفسیری اصلاح می شود و به کار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا