مصالح مورد استفاده در اقلیم معتدل و مرطوب

  • عمومی

    جهت گیری ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب

    جدول1- طبقه بندی گروه سنی (ارژن و پریشان) شکل1- پلان ساختمان واحدهای آموزشی  نمونه مساحت و ضرایب انتقال حرارت جداره‌های ساختمان مورد نظر در جداول 1 و 2 آورده شده است. برای مدل سازی ساختمان واحدهای آموزشی در اقلیم های مختلف با توجه به تقسیمات اقلیمی ذکر شده در بخش قبل، یک شهر به عنوان نمونه در هر اقلیم در نظر گرفته شده است. مشخصات طرح خارج این شهرها در جدول 3 ارایه شده است[7]. به منظور تعیین کمینه بار حرارتی و برودتی در این اقلیم ها با استفاده از نرم افزار کریر (8) و تغییر جهت گیری ساختمان بارهای حرارتی و برودتی برای 16 جهت مختلف جغرافیایی با اختلاف زاویه 5/22 مطابق شکل 2 محاسبه شده است. در ادامه با مقایسه نتایج از نظر حداقل بودن بارهای حرارتی و برودتی، جهت گیری مناسب بررسی و توصیه شده است. شکل 2- شکل شماتیک ساختمان و جهت گیری های مختلف آن یافته ها و نتایج به منظور دستیابی به جهت بهینه استقرار ساختمان در اقلیم های مختلف، نتایج حاصل از محاسبات انجام یافته با استفاده از نرم افزار برای 6 شهر نمونه در اقلیم های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. مقادیر بارهای حرارتی واحد آموزشی نمونه درشهرهای مختلف و جهت‌های مختلف …

دکمه بازگشت به بالا